Πέμπτη, 21 Απριλίου 2016

ΦΕΚ 1115Β' με τα νέα όρια συνταγογράφησης εργαστηριακών εξετάσεων

Για τον ίδιο ΑΜΚΑ ασφαλισμένου επιτρέπεται η συνταγογράφηση και εκτέλεση της ίδιας εξέτασης μία φορά εντός διαστήματος 20 ημερών. 

Για τις κάτωθι εξετάσεις, το ανωτέρω χρονικό όριο είναι 4 ημέρες: 
 • − Γενική Αίματος 
 • − Χολερυθρίνη 
 • − CPK, CPK − MB 
 • − Ηλεκτρολύτες (Κάλιο, Νάτριο, Ασβέστιο) 
 • − Σάκχαρο 
 • − Ουρία 
 • − Κρεατινίνη 
 • − Αμυλάση 
 • − INR,PT,PTT 
 • − B−Χοριακή γοναδοτροπίνη 
 • − Γενική Ούρων 
 • − CRP ποσοτικό 
 • − Ακτινογραφίες ανά όργανο με πάθηση 
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η συνταγογράφηση κατά παρέκκλιση της ανωτέρω ορισθείσας χρονικής περιόδου με εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση του ιατρού».
Το εδάφιο γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. Υ9/οικ.70521/14−8−2014 (ΦΕΚ 2243/Β/18−8−2014) υπουργικής απόφασης, τροποποιείται ως εξής: 
«Απαγορεύεται η συνταγογράφηση διαγνωστικών εξετάσεων από ιατρούς αμιγώς εργαστηριακών ειδικοτήτων και συγκεκριμένα Βιοπαθολόγους, Ακτινοδιαγνώστες, Κυτταρολόγους και Παθολογοανατόμους, με την εξαίρεση της ειδικότητας των Ακτινοδιαγνωστών − Επεμβατικών Ακτινολόγων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συνταγογραφούν ιατρικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις, σύμφωνα με το Παράρτημα Γ». 

Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. Υ9/οικ.70521/14−8−2014 (ΦΕΚ 2243/Β/18−8−2014) υπουργικής απόφασης, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι ιατροί με ειδικότητα αναισθησιολογίας που εργάζονται σε ιατρεία πόνου καθώς και οι οδοντίατροι δύνανται να συνταγογραφούν ιατρικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις, σύμφωνα με το Παράρτημα Γ». 4. Το παράρτημα Γ «Αριθμητικό όριο συνταγογράφησης ανά κατηγορία ιατρικής πράξης από κάθε ιατρική ειδικότητα» της υπ’ αριθ. Υ9/οικ.70521/14−8−2014 (ΦΕΚ 2243/Β/18−8−2014) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 της υπ’ αριθ. 113385/31−12−2014 (ΦΕΚ 35/Β/14−1−2015) υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται με το Παράρτημα Γ της παρούσας, το οποίο αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
Δείτε αναλυτικό πίνακα με τα νέα όρια: