Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

Οριστικοποίηση 10% προκαταβολής επισκέψεων ΕΟΠΥΥ ετών 2012,2013,2014 και 2015

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι εδόθη εντολή οριστικοποίησης του υπολοίπου 10% της προκαταβολής των επισκέψεων του ΕΟΠΥΥ ετών 2012,2013,2014 και 2015.

Παρακαλείστε να αποστείλετε φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες με ισχύ 20 ημέρες από την ημερομηνία οριστικοποίησης.

Επιπλέον πρέπει να υποβληθεί στα κατά τόπους ΠΕΔΥ μια υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στο κείμενο της οποίας πρέπει να αναγράφετε:

«Αποδέχομαι τη ρύθμιση αυτή και παραιτούμαι από οποιαδήποτε άλλη αξίωση και ένδικο μέσο, συμπεριλαμβανομένων και των τόκων υπερημερίας. Σε περίπτωση που έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα, προσκομίζω σχετική έκθεση παραίτησης από το δικόγραφο της αγωγής ή άλλο σχετικό επίσημο έγγραφο»
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ    ΑΛΕΞ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ