Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017

Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ για υποβολές αποκλειστικά σε Έλληνες ασφαλισμένους

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΟΠΥΥΓενική ∆ιεύθυνση Οργάνωσης και Σχεδιασµού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας 
∆/νση: Πληροφορικής 
Ταχ. ∆/νση: Αποστόλου Παύλου 12, 
15123 Μαρούσι 
E-mail: edapy@eopyy.gov.gr 
Μαρούσι, 01/02/2017 

Σας ενηµερώνουµε, ότι για τις υποβολές Ιανουαρίου2017 και στο εξής, θα πρέπει να υποβληθούν δαπάνες αποκλειστικά Ελλήνων ασφαλισµένων µε ΑΜΚΑ. 

Για την υποβολή δαπανών: 

α) Ευρωπαίων ασφαλισµένων µε Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ) ή Πιστοποιητικό Προσωρινής Αντικατάστασης (ΠΠΑ) και 

β) Ευρωπαίων ασφαλισµένων – µονίµων κατοίκων Ελλάδας και κατόχων βιβλιαρίου ΙΚΑ (Ξένος Φορέας) µε ΑΜΚΑ, θα πρέπει να δηµιουργηθεί ξεχωριστή περίοδος υποβολής, µε επιλογή σύµβασης «Ευρωπαίων Πολιτών», µόλις αυτή αναρτηθεί στην αντίστοιχη εφαρµογή (ανοικτής, κλειστής, αιµοκαθάρσεων, ακτινοθεραπειών, ιατρικών επισκέψεων), σύµφωνα µε οδηγίες που θα δοθούν στο προσεχές διάστηµα. 

Για τον αναφερόµενο διαχωρισµό είναι υπόχρεος και υπεύθυνος ελέγχου των απαραίτητων δικαιολογητικών, ο Πάροχος, ο οποίος υποβάλει δαπάνες προς τον ΕΟΠΥΥ, για οποιαδήποτε κατηγορία υπηρεσιών και παροχών ΕΚΠΥ.