Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΣΕΥΠ ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ (ΠΟΣΕΥΠΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ)
ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ-ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡ.279-ΕΙΔ-2658
ΚΑΝΙΓΓΟΣ 19 Τ.Κ. 10677, ΤΗΛ. 2103845732, ΦΑΞ 2103834869
Ηλεκτρονική διεύθυνση www.poseyppedy.gr email: info@poseyppedy.gr

22/2/2016
ΑΠ 184

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ψηφίστηκε τα Σάββατο 20/2/2016 στη Βουλή το ν/σ «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». Ο Νόμος ρυθμίζει και θέματα γιατρών ΠΕΔΥ.

Στο Άρθρο 38 Κατάταξη και μισθολογική αποκατάσταση ιατρών που μεταφέρθηκαν/ µετατάχθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ και το ΙΚΑ στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ. 1. α) Οι ιατροί και οδοντίατροι των πρώην νοσοκομείων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που µεταφέρθηκαν/µετατάχθηκαν, µε οποιοδήποτε νόµο, από τις πρώην Υπηρεσίες Νοσοκομειακής Υποστήριξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και εντάχθηκαν ή εντάσσονται στον κλάδο ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., καθώς και β) οι ιατροί και οδοντίατροι, κλάδου ΠΕ ιατρών –οδοντιάτρων, που μεταφέρθηκαν/ µετατάχθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ στις Δ.Υ.Πε. και εντάχθηκαν ή εντάσσονται στον κλάδο ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. του Π.Ε.Δ.Υ. κατατάσσονται σε βαθµό σύµφωνα µε τα χρόνια προϋπηρεσίας τους ως εξής: αα) µε συνολική υπηρεσία έως επτά (7) έτη από την ημερομηνία λήψης της ειδικότητας στον εισαγωγικό βαθµό του Επιμελητή Β΄, ββ) µε συνολική υπηρεσία άνω των επτά (7) ετών και µέχρι τα δεκαπέντε (15) έτη στο βαθµό του Επιμελητή Α΄ και γγ) µε συνολική υπηρεσία άνω των δεκαπέντε (15) ετών στο βαθµό του Διευθυντή. Μετά την ένταξή τους σε θέσεις κλάδου ιατρών/οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ., όλοι οι παραπάνω λαµβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται από τις οικείες μισθολογικές διατάξεις της προϋπηρεσίας τους σε οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης αναγνωριζόμενης και υπολογιζόμενης για τη βαθµολογική και μισθολογική τους εξέλιξη (χορήγηση επιδόματος χρόνου υπηρεσίας), ως προϋπηρεσίας στο Ε.Σ.Υ.

Στο Άρθρο 47 «Επιστημονικά Υπεύθυνοι των Κέντρων Υγείας και Μονάδων Υγείας». Τα πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 17 και το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 1397/1983, όπως τα εδάφια αυτά ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής: «Υπεύθυνος για το Συντονισµό της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας ή της Μονάδας Υγείας ορίζεται εκ των υπηρετούντων, µε απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Π.Ε. ιατρός κλάδου Ε.Σ.Υ. ή οδοντίατρος µε βαθµό Διευθυντή και, εν ελλείψει αυτού, Επιμελητής Α΄ µε τριετή θητεία. Στην ίδια απόφαση και µε τις ανωτέρω προϋποθέσεις ορίζεται και ο αναπληρωτής του.» 
Συνάδελφοι, η Ομοσπονδία θεωρεί ότι μία εκκρεμότητα που είχε χρονίσει έχει επιλυθεί. Δόθηκαν μάχες στο Υπουργείο και μέσα στη Βουλή μέχρι και λίγες ώρες πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου.
Ζητήματα τα οποία θα είναι στις προτεραιότητες της Ομοσπονδίας στο άμεσο μέλλον είναι:

Το θέμα της επέκτασης του ωραρίου στις μονάδες ΠΕΔΥ, το θέμα της απλήρωτης εργασίας των γιατρών που επέστρεψαν με δικαστικές αποφάσεις μέχρι και 20 μήνες, το θέμα της ένταξης των υπηρετούντων με δικαστικές αποφάσεις σε προσωποπαγείς θέσεις, της επαναπρόσληψης των απολυμένων και των συμβασιούχων έργου, καθώς και το θέμα της ένταξης στον κλάδο γιατρών ΕΣΥ των γενικών γιατρών με πιστοποιητικό γενικής ιατρικής ΠΔ 38 (Πρόκειται για την ΟΔΗΓΙΑ 2005/36 ΕΚ 7.9.2015 ΣΕΛΙΔΑ L255/40).

Η Ομοσπονδία θα πιέζει καθημερινά μέχρι να επιλυθούν όλα τα ζητήματα που αφορούν την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και όλα τα εκκρεμή εργασιακά ζητήματα των γιατρών.

Δηλώνουμε για άλλη μια φορά προς όλες τις κατευθύνσεις ότι ο μόνος τρόπος διεκδίκησης και αποτελεσματικότητας είναι η ενότητα όλων.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γιατρών ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ (ΠΟΣΕΥΠΕΟΠΥΥ- ΠΕΔΥ)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Π. ΨΥΧΑΡΗΣ Α. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ